Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση (MEd, 2 έτη) – Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών – Εξ αποστάσεως

*Δεν απαιτείται αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

Τίτλος Σπουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Διάρκεια Σπουδών (έτη)
2 Έτη
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
120
Μέθοδος Φοίτησης
Εξ' Αποστάσεως

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές να εργαστούν σε πολλαπλά πεδία εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης (όπως εκπαιδευτικές μονάδες, οργανισμοί, εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κρατική και τοπική [αυτό]διοίκηση) σε τοπικό και διεθνές επίπεδο με απώτερο στόχο την κοινωνική συνοχή και συμπερίληψη.

Στόχοι

Το περιεχόμενο και οι διαδικασίες του μεταπτυχιακού προγράμματος συμβάλλουν στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας και θεωρίας στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση καθώς στοχεύουν στην παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης, έτσι ώστε να διαμορφωθούν επιστήμονες-ερευνητές (δράσης) και διαμεσολαβητές, με διάθεση και ικανότητα να παραγάγουν νέα διαπολιτισμική γνώση.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Το περιεχόμενο και η Πρακτική Άσκηση του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος συμβάλλουν, έτσι ώστε να διαμορφωθούν επιστήμονες-ερευνητές (δράσης) και διαμεσολαβητές, με αναστοχαστική διάθεση και ικανότητα να παραγάγουν νέα διαπολιτισμική γνώση διαμορφώνοντας μια συμπεριληπτική κοινωνία.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να έχουν προοπτικές απασχόλησης:

 • Ως εκπαιδευτικοί στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα λαμβάνοντας εξειδικευμένη γνώση στην διαπολιτισμική εκπαίδευση, την διαφοροποιημένη διδασκαλία και τη σχολική διαμεσολάβηση. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι λαμβάνουν την προβλεπόμενη μέσω ΑΣΕΠ μοριοδότηση στους πίνακες διορισμών μονίμων και αναπληρωτών, αλλά και για τις κρίσεις στελεχών, κτλ..
 • Ως διαμεσολαβητές σε φορείς που ασχολούνται με ζητήματα ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, ομάδες με διαφορετικές πολιτισμικές αντιλήψεις και πρακτικές, κτλ.). Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για τους Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές προχωρημένου επιπέδου Α’ (2η διαδρομή).
 • Ως επαγγελματίες γνώσης και στελέχη εκπαίδευσης στο ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της Διαπολιτισμικής  Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Να καταστούν πλέον ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι σε θεμελιώδεις έννοιες, αρχές και μοντέλα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης.
 2. Να εμβαθύνουν στο περιεχόμενο και τη λογική των σύγχρονων τάσεων, θεωριών και έρευνας που αφορούν στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση.
 3. Να ενημερωθούν με πληρότητα για το εύρος και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων (μαθητών, επωφελούμενων των προγραμμάτων δια βίου μάθησης) καθώς και για
  τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του αντικειμένου.
 4. Να κατανοήσουν τη φιλοσοφία, την αναγκαιότητα και τις στρατηγικές εφαρμογής της διαπολιτισμικής συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της διαμεσολάβησης στους εκπαιδευτικούς ή άλλους οργανισμούς και να αναλύουν τις πιθανές δυσκολίες υλοποίησής τους με τα σημερινά δεδομένα.
 5. Να αποκτήσουν το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο και τις αναγκαίες δεξιότητες για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνών σε μικροκλίμακα στον χώρο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης.
 6. Να δύνανται να μελετούν και να αναλύουν κριτικά έρευνες στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση με σκοπό την επαρκή ενημέρωσή τους για την πορεία της έρευνας στον οικείο χώρο, το εύρος των δεδομένων που εκτίθενται και την προοπτική επέκτασή τους στη (σχολική) πράξη καθώς και την επισήμανση τυχόν ελλείψεων και περιορισμών τους.
 7. Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με μια σειρά εργαλείων αξιολόγησης της διαπολιτισμικής ικανότητας.
 8. Να συνειδητοποιήσουν το γεγονός ότι η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση αποτελούν κατεξοχήν προϊόντα συνευθύνης και προγραμματισμένης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (σχολείο, γονείς, διαμεσολαβητές, στελέχη οργανισμών, τοπική/ευρύτερη κοινωνία).
 9. Να κατανοήσουν ότι η δράση των εμπλεκομένων επιστημών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση αφορά σε καίριους τομείς όπως (διαφοροποιημένη) διδασκαλία, ψυχολογική στήριξη, συμβουλευτική, διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υλικοτεχνικής υποδομής, διάθεση κατάλληλα προσαρμοσμένων εποπτικών μέσων, χρήση της νέας τεχνολογίας και διαδραστικών τεχνικών ως (εναλλακτικών) μέσων διδασκαλίας, κ.λπ.
 10. Να ενημερωθούν για τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα και λογισμικά και να καταστούν ικανοί να εκπονούν και να εφαρμόζουν κατάλληλες διαφοροποιημένες στρατηγικές διδασκαλίας και διαμεσολάβησης.
 11. Να αποκτήσουν ευχέρεια και ανάλογες δεξιότητες αναφορικά με τη συλλογή και την ταξινόμηση σύγχρονου βιβλιογραφικού υλικού καταφεύγοντας στη μελέτη και αξιοποίηση κατάλληλων επιστημονικών πηγών και στη χρήση του διαδικτύου.
 12. Να αναπτύξουν δεξιότητες συγγραφής και τεκμηρίωσης ερευνών που σχεδιάζουν και διεξάγουν οι ίδιοι, ατομικά ή συλλογικά, με τη συνδρομή και εποπτεία των διδασκόντων καθηγητών τους και να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια και (δι)ημερίδες ή και να επιδιώκουν τη δημοσίευσή τους σε επιστημονικά περιοδικά.
 13. Να λειτουργήσουν στο σύγχρονο σχολείο, σε οργανισμούς αλλά και την ευρύτερη κοινωνία ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί/στελέχη αναφοράς και φορείς αλλαγής αναλαμβάνοντας ενεργητικό ρόλο, αλλά και ρόλο συμβούλου-καθοδηγητή συναδέλφων τους στην εμπέδωση της διαπολιτισμικά διαφοροποιημένης προσέγγισης και της διαμεσολάβησης για δημιουργία συμπεριληπτικών κοινοτήτων μάθησης.
 14. Να εφαρμόζουν δημιουργικά τη στρατηγική της διαπολιτισμικής, μετασχηματιστικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στους φορείς που εργάζονται.

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

Μέθοδος Παράδοσης – Εξετάσεις

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα μαθήματά τους μέσω της πλατφόρμας Moodle αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσημης εγγραφής τους στο Πρόγραμμα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργασίες, συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις, μέσω WebEx, και τελική εξέταση στο τέλος κάθε εξαμήνου. Οι τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται Εξ Αποστάσεως στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Πρακτική άσκηση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση

Ο γενικός στόχος της εποπτευόμενης Πρακτικής Άσκησης, η οποία πραγματοποιείται στο τέταρτο εξάμηνο των σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια ειδικών εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής διδασκαλίας και εκπαιδευτικής παρέμβασης/υποστήριξης αλλά και διαπολιτισμικής επικοινωνίας και διαμεσολάβησης, σε όλους όσοι απασχολούνται με την τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση. Το πλαίσιο αναφοράς της πρακτικής άσκησης καλύπτει όλα τα πεδία εφαρμογής της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διαμεσολάβησης (σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε βαθμίδας, φορείς διά βίου εκπαίδευσης/κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα, κρατικές και κοινωνικές υπηρεσίες, μουσεία, νομικούς και ιατρικούς οργανισμούς, εταιρείες, (διεθνείς) οργανισμούς, ΜΚΟ, μεταναστευτικές οργανώσεις, κ.τ.λ.) που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης/διαμεσολάβησης σε  πρόσφυγες και μετανάστες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα απόκτησης εμπειρίας είναι οι εποπτευόμενοι φορείς της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει Μνημόνιο Συνεργασίας για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνει:

Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης απαιτούνται 750 ώρες φόρτου εργασίας σε φορείς που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διαμεσολάβησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο/η φοιτητής/τρια θα χρειαστεί να δαπανήσει 500 ώρες φόρτου εργασίας (οι οποίες αντιστοιχούν σε 200 διδακτικές ώρες), προκειμένου, σε συνεργασία με την εγκεκριμένη δομή/δομές, να προετοιμάσει, να διεκπεραιώσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις υποχρεώσεις και δραστηριότητές του/της. Το υπόλοιπο των προβλεπόμενων ωρών φόρτου εργασίας, δηλαδή 250 ώρες φόρτου εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια θα χρειαστεί να τις δαπανήσει προκειμένου να προετοιμάσει, να υλοποιήσει και να διεκπεραιώσει  όλες τις άλλες σχετικές εργασίες (συμμετοχή στα υποχρεωτικά σεμινάρια, εργασίες με επιλεγμένα βίντεο καλής πρακτικής στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση, ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη, τακτική ατομική συνεργασία με τον/την  Προσωπικό/ή Σύμβουλο Πρακτικής Άσκησης.

Ημερομηνίες Έναρξης- Λήξης Ακαδημαϊκών Εξαμήνων

 1. Χειμερινό (Τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου – Ιανουάριο)
 2. Εαρινό (Τελευταία εβδομάδα Ιανουαρίου – Μάιο).

Κριτήρια Εισαγωγής

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος σε Εξ Αποστάσεως μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υποβάλλει αίτηση  με τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@usdl.gr

Tα απαιτούμενα έγγραφα για την εξέταση της αίτησης είναι τα κάτωθι:

 1. Αίτηση Εισδοχής (υποχρεωτικά συμπληρωμένο το πεδίο των συστάσεων)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψήφιου
 6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Στα κάτωθι μεταπτυχιακά Εξ αποστάσεως επιπλέον απαιτούνται:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο.
 2. Εκπαιδευτική Ψυχολογία – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 3. Εγκληματολογία – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 4. Κοινωνική Εργασία  – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 5. Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο και Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής Γλώσσας C2
 6. Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 7. Νομική – Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής Γλώσσας C2

Αίτηση Εισαγωγής σε μορφή pdf

Περιεχόμενο του Προγράμματος

Semester 1

Course ID Course Title ECTS Credits
EDUGI-521 Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 10
EDUGI-524 Συγκριτική Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Παγκοσμιοποίηση 10
EDUGI-510 Εκπαιδευτική Έρευνα 10

Semester 2

Course ID Course Title ECTS Credits
EDUGI-523 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Σχεδιασμός Διαπολιτισμικών Προγραμμάτων 10
EDUGI-622 Διαπολιτισμική Μεσολάβηση και Διάλογος 10
EDUGI-500 Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης 10

Semester 3

Course ID Course Title ECTS Credits
EDUGI-525 Πολυγραμματισμοί και Δίγλωσση Εκπαίδευση 10
EDUGI-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 10
EDUGI-623 Ψηφιακή Αφήγηση και Μεγάλα Δεδομένα στις Κοινωνικές Επιστήμες 10

Semester 4

Course ID Course Title ECTS Credits
EDUGI-698 Πρακτική Άσκηση 30

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Επιλέξτε πρόγραμμα σπουδών

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Μπορείτε να τερματίσετε την επικοινωνία μαζί μας ανά πάσα στιγμή, ζητώντας τη διακοπή της.