Επιστήμες Αγωγής σε 8 κατευθύνσεις – Εξ αποστάσεως

υποτροφίες
Τίτλος Σπουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Επιστήμες Αγωγής (MEd, 3 εξάμηνα)
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Διάρκεια Σπουδών (έτη)
3 Εξάμηνα
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
90
Μέθοδος Φοίτησης
Εξ' Αποστάσεως

Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι διπλός. Από τη μια, να βοηθήσει τον φοιτητή να αποκτήσει βαθιά γνώση στον τομέα της εξειδίκευσης μέσα από (α) την παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων σε προκεχωρημένο επίπεδο, (β) τη μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας, και (γ) την αλληλεπίδραση με τα Μέλη ΔΕΠ και τους υπόλοιπους φοιτητές. Από την άλλη, το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων μέσα από (α) την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, (β) την ανάληψη ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων ή/και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας (γ) τη συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια ερευνητικού περιεχομένου. Γενικά, ο συνολικός σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να γίνει σκεπτόμενο άτομο και επιστήμων παιδαγωγός.

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων
– 25% Νηπιαγωγοί
– 40% Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
– 35% Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
1. Να εμβαθύνουν στη βασική βιβλιογραφία της εξειδίκευσης.
2. Να κατανοήσουν βασικές έννοιες, αρχές και μοντέλα της εξειδίκευσης που
επέλεξαν και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στο σχολικό συγκείμενο.
3. Να εξετάσουν κριτικά αποτελέσματα ερευνών στην εξειδίκευση και τις
προεκτάσεις τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα και το
εκπαιδευτικό σύστημα.
4. Να επισημάνουν προβλήματα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και του
συστήματος και να προγραμματίσουν έρευνα για την αντιμετώπισή τους.
5. Να αναλύουν κριτικά εκπαιδευτικά προβλήματα εξετάζοντας τις
κοινωνιολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές διαστάσεις τους και να
σχεδιάσουν δράση για την αντιμετώπισή τους.
6. Να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους που σχετίζονται με την εξειδίκευση με
στόχο τη βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών ή την εισαγωγή νέων διαδικασιών.
7. Να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των πρακτικών που εφαρμόζονται στην
εξειδίκευση, π.χ. Ειδική Εκπαίδευση.
8. Να εφαρμόζουν δεξιότητες που απέκτησαν για την αντιμετώπιση καθημερινών
προβλημάτων, π.χ. αξιολόγηση μαθητών/ συστήματος/προγραμμάτων,
προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων, επικοινωνία με εσωτερικά και
εξωτερικά ακροατήρια, καθοδήγηση, επιμόρφωση και ανάπτυξη.
9. Να αξιοποιούν το ανθρώπινο κεφάλαιο κατά την εισαγωγή καινοτομιών και την
εισαγωγή νέων πρακτικών και διαδικασιών.
10. Να ενεργούν ως φορείς αλλαγής και καινοτομίας και να στηρίζουν βελτιωτικές
προσπάθειες.

Κατευθύνσεις

Το μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως στις Επιστήμες Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π,  απευθύνεται σ΄ εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης) οι οποίοι ενδιαφέρονται:

 • Να εμβαθύνουν σε έννοιες, αρχές και γενικεύσεις της κατεύθυνσης που επιλέγουν και να ασκηθούν σε σχετικές δεξιότητες.
 • Να καταλάβουν θέση σε επίπεδο σχολείου (βοηθός διευθυντής, διευθυντής) ή/και σε επίπεδο υπουργείου (επιθεωρητής, παιδαγωγικός σύμβουλος, ανώτερος λειτουργός εκπαίδευσης).

Προσφέρεται σε 8  κατευθύνσεις με σκοπό ο φοιτητής να αποκτήσει βαθιά γνώση στην κατεύθυνση που επιλέγει και ταυτόχρονα να ασκηθεί σε δεξιότητες έρευνας.

Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση

 • Να προετοιμάσει ηγετικά στελέχη ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση και, επομένως, να ενεργούν κριτικά κατά την άσκηση του ρόλου που αναλαμβάνουν.
 • Να προσφέρει ευκαιρίες άσκησης των φοιτητών σε δεξιότητες οργάνωσης και διοίκησης σχολείου.

Δομή Προγράμματος

Section: A – Έρευνα και Αξιολόγηση
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-510DG Εκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 10
EDUC-511DG Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 10
EDUC-512DG Ποσοτική Έρευνα και Εκπαιδευτική Στατιστική 10
EDUC-610DG Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
 
Section: B – Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-500DG Φιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-501DG Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-502DG Κοινωνιολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-504DG Συγκριτική Παιδαγωγική 10
EDUC-505DG Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 10
 
Section: C – Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-570DG Έννοιες, Αρχές και Μοντέλα Εκπαιδευτικής Διοίκησης 10
EDUC-572DG Παρατήρηση και Αξιολόγηση στις Διδασκαλίας 10
 
Section: D – Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής – Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes:
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-553DG Εκπαιδευτική Διοίκηση και Τεχνολογία 10
EDUC-568DG Μοντέλα Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας 10
EDUC-571DG Οργάνωση και Διοίκηση Σχολείου 10
EDUC-573DG Αποτελεσματικότητα και Βελτίωση Σχολείου 10
EDUC-574DG Εισαγωγή Καινοτομιών στην Εκπαίδευση 10
EDUC-575DG Αρχές και Μοντέλα Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού 10
EDUC-576DG Αυτοαξιολόγηση Σχολείου 10
EDUC-577DG Προγραμματισμός και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση 10
EDUC-578DG Πολιτική, Δημοκρατία και Εκπαιδευτική Ηγεσία 10
EDUC-579DG Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία 10
EDUC-671DG Εκπαιδευτική Πολιτική 10
EDUC-697DG Εξατομικευμένη Μελέτη 10
 
Section: E – Μεταπτυχιακή Εργασία
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes: Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει τη μεταπτυχιακή εργασία απαλλάσσεται από ένα μάθημα του Κύκλου Β: Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης και δύο μαθήματα του Κύκλου Δ: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής.
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-699DG Μεταπτυχιακή Εργασία 30

Ειδική Εκπαίδευση

Να βοηθήσει τους φοιτητές να εμβαθύνουν στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής εκπαίδευσης τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη και να παράσχει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό παιδιών με ειδικές ανάγκες και να ασκηθούν στη χρήση τους.

Δομή Προγράμματος

Section: A – Έρευνα και Αξιολόγηση
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-510DG Εκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 10
EDUC-511DG Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 10
EDUC-512DG Ποσοτική Έρευνα και Εκπαιδευτική Στατιστική 10
EDUC-614DG Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Eιδική Εκπαίδευση 10
 
Section: B – Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-500DG Φιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-501DG Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-502DG Κοινωνιολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-504DG Συγκριτική Παιδαγωγική 10
EDUC-505DG Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 10
 
Section: C – Ειδική Εκπαίδευση/Εφαρμοσμένη Ειδική Εκπαίδευση 
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-521DG Μορφές Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών 10
EDUC-523DG Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση 10
 
Section: D – Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής – Ειδική Εκπαίδευση/Εφαρμοσμένη Ειδική Εκπαίδευση

Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes:

Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-525DG Δυσκολίες Μάθησης: Έρευνες και Νέες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις 10
EDUC-526DG Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Συνηθισμένο Σχολείο 10
EDUC-527DG Ανάπτυξη και Παθολογία στις Γλώσσας σε Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 10
EDUC-528DG Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 10
EDUC-529DG Νοητική Υστέρηση – Αυτισμός 10
EDUC-552DG Εφαρμογές στις Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση 10
EDUC-621DG Παιδαγωγική στις Συμπερίληψης 10
EDUC-623DG Ψυχοπαθολογία του Παιδιού 10
EDUC-624DG Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες Τάσεις 10
EDUC-626DG Συναισθήματα και Συμπεριφορικά Προβλήματα 10
EDUC-627DG Αισθητηριακές Διαταραχές, Κώφωση, Τύφλωση 10
EDUC-628DG Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική Παράλυση και Κινητικά Προβλήματα 10
EDUC-697DG Εξατομικευμένη Μελέτη 10
Section: E – Μεταπτυχιακή Εργασία
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes: Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει τη μεταπτυχιακή εργασία απαλλάσσεται από ένα μάθημα του Κύκλου Β: Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης και δύο μαθήματα του Κύκλου Δ: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής.
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-699DG Μεταπτυχιακή Εργασία 30
 
Section: F – Πρακτική Άσκηση
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes: Μόνο για την «Εφαρμοσμένη Ειδική Εκπαίδευση»
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-698DG Πρακτική Άσκηση 30

Μουσική Παιδαγωγική

 • Να παρακολουθούν την πορεία της σύγχρονης έρευνας στον τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής και να εξοικειωθούν με τα απαραίτητα ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία για ερευνητική δραστηριότητα και παραγωγή νέας γνώσης.
 • Να είναι σε θέση να επιλέγουν, να οργανώνουν και να παράγουν διδακτικό υλικό βασισμένο στις τρέχουσες τάσεις διδακτικής της Μουσικής, ενισχύοντας και αναπτύσσοντας τη μουσική δημιουργικότητα των μαθητών.

Δομή Προγράμματος

Section: A – Έρευνα και Αξιολόγηση
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-510DG Εκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 10
EDUC-511DG Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 10
EDUC-512DG Ποσοτική Έρευνα και Εκπαιδευτική Στατιστική 10
EDUC-610DG Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
 
Section: B – Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-500DG Φιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-501DG Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-502DG Κοινωνιολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-504DG Συγκριτική Παιδαγωγική 10
EDUC-505DG Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 10
 
Section: C – Μουσική Παιδαγωγική
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-537DG Αναλυτικό Πρόγραμμα Μουσικής: Θεωρία και Σχολική Πρακτική 10
EDUC-609DG Φιλοσοφικά και Κοινωνιολογικά Ζητήματα στην Παιδαγωγική της Μουσικής 10
 
Section: D – Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής – Μουσική Παιδαγωγική
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes:
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-506DG Δημιουργικότητα στη Μουσική: Θεωρία, Έρευνα, Πράξη 10
EDUC-507DG Νέες Τεχνολογίες στη Μουσική Αγωγή 10
EDUC-508DG Μουσική και Ψυχολογία 10
EDUC-509DG Αρχές και Μέθοδοι Έρευνας στην Παιδαγωγική της Μουσικής 10
EDUC-606DG Μουσική Αγωγή και Ειδική Εκπαίδευση 10
EDUC-607DG Εξειδικευμένα Θέματα στη Μουσική Παιδαγωγική 10
EDUC-608DG Σύγχρονοι Προβληματισμοί στην Παιδαγωγική της Μουσικής 10
EDUC-697DG Εξατομικευμένη Μελέτη 10
 
Section: E – Μεταπτυχιακή Εργασία
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes: Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει τη μεταπτυχιακή εργασία απαλλάσσεται από ένα μάθημα του Κύκλου Β: Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης και δύο μαθήματα του Κύκλου Δ: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής.
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-699DG Μεταπτυχιακή Εργασία 30

Τέχνες στην Εκπαίδευση

 • Να ενημερώσει εν ενεργεία και υπό διορισμό εκπαιδευτικούς Προ δημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης για την πρόοδο που σημειώνεται διεθνώς και για τις τρέχουσες τάσεις στον Τομέα των Τεχνών στην Εκπαίδευση.
 • Να προσφέρει μια σφαιρική προσέγγιση σε σχέση με τη Θεωρία, την έρευνα και την πράξη δύο μορφών τέχνης με τη  δυνατότητα εξειδίκευσης σε έναν από αυτούς τους θεματικούς τομείς.

Δομή Προγράμματος

Section: A – Έρευνα και Αξιολόγηση
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-510DG Εκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 10
EDUC-511DG Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 10
EDUC-512DG Ποσοτική Έρευνα και Εκπαιδευτική Στατιστική 10
EDUC-610DG Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
 
Section: B – Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-500DG Φιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-501DG Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-502DG Κοινωνιολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-504DG Συγκριτική Παιδαγωγική 10
EDUC-505DG Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 10
 
Section: C – Τέχνες και Εκπαίδευση
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-540DG Κριτικός Διαλογισμός για τις Τέχνες 10
EDUC-541DG Τέχνες και Ψυχολογία Ανάπτυξης 10
 
Section: D – Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής – Τέχνες και Εκπαίδευση
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes:
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-506DG Δημιουργικότητα στη Μουσική: Θεωρία, Έρευνα, Πράξη 10
EDUC-507DG Νέες Τεχνολογίες στη Μουσική Αγωγή 10
EDUC-508DG Μουσική και Ψυχολογία 10
EDUC-516DG Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών 10
EDUC-517DG Εικαστική Δημιουργία και Αξιολόγησή της 10
EDUC-518DG Μουσειοπαιδαγωγική 10
EDUC-537DG Αναλυτικό Πρόγραμμα Μουσικής: Θεωρία και Σχολική Πρακτική 10
EDUC-538DG Αναλυτικό Πρόγραμμα Εικαστικών Τεχνών: Θεωρία και Σχολική Πρακτική 10
EDUC-542DG Τέχνες και Ποιότητα Ζωής 10
EDUC-646DG Θεατρική Αγωγή και Γραμματισμός 10
EDUC-648DG Θεατρική Αγωγή και Τέχνη της Αφήγησης 10
EDUC-697DG Εξατομικευμένη Μελέτη 10
 
Section: E – Μεταπτυχιακή Εργασία
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes: Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει τη μεταπτυχιακή εργασία απαλλάσσεται από ένα μάθημα του Κύκλου Β: Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης και δύο μαθήματα του Κύκλου Δ: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής.
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-699DG Μεταπτυχιακή Εργασία 30

Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας

 • Να προετοιμάσει ηγετικά στελέχη τα οποία είναι σε θέση να ασκήσουν ρόλο «καταλύτη» σε θέματα ποιοτικής διδασκαλίας, ανάπτυξης προγράμματος, παιδαγωγικής καθοδήγησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας.
 • Να προσφέρει ευκαιρίες άσκησης των φοιτητών σε δεξιότητες παιδαγωγικής καθοδήγησης και ανάπτυξης προσωπικού.

Δομή Προγράμματος

Section: A – Έρευνα και Αξιολόγηση
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-510DG Εκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 10
EDUC-511DG Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 10
EDUC-512DG Ποσοτική Έρευνα και Εκπαιδευτική Στατιστική 10
EDUC-610DG Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
 
Section: B – Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-500DG Φιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-501DG Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-502DG Κοινωνιολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-504DG Συγκριτική Παιδαγωγική 10
EDUC-505DG Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 10
 
Section: C – Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-533DG Βασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων 10
EDUC-560DG Θεωρία και Μεθοδολογία στις Διδασκαλίας 10
 
Section: D – Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής – Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes:
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-532DG Σχολικά Βιβλία: Συγγραφή, Αξιολόγηση, Έρευνα 10
EDUC-536DG Αξιολόγηση Προγραμμάτων 10
EDUC-551DG Νέες Τεχνολογίες στη Μάθηση 10
EDUC-561DG Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση 10
EDUC-562DG Συναισθήματα και Μάθηση 10
EDUC-568DG Μοντέλα Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας 10
EDUC-569DG Ποιοτική Διδασκαλία: Ερευνητικές Προσεγγίσεις και Αποτελέσματα 10
EDUC-572DG Παρατήρηση και Αξιολόγηση στις Διδασκαλίας 10
EDUC-575DG Αρχές και Μοντέλα Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού 10
EDUC-697DG Εξατομικευμένη Μελέτη 10
 
Section: E – Μεταπτυχιακή Εργασία
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes: Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει τη μεταπτυχιακή εργασία απαλλάσσεται από ένα μάθημα του Κύκλου Β: Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης και δύο μαθήματα του Κύκλου Δ: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής.
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-699DG Μεταπτυχιακή Εργασία 30

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

 Να προετοιμάσει εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι ενήμεροι των εξελίξεων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, με απώτερο στόχο τα άτομα αυτά να είναι σε θέση να ασκήσουν ηγετικό ρόλο στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, οι οποίες θα έχουν ως υπόβαθρό τους την εκπαιδευτική τεχνολογία.

Δομή Προγράμματος

Section: A – Έρευνα και Αξιολόγηση
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-510DG Εκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 10
EDUC-511DG Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 10
EDUC-512DG Ποσοτική Έρευνα και Εκπαιδευτική Στατιστική 10
EDUC-610DG Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
 
Section: B – Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-500DG Φιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-501DG Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-502DG Κοινωνιολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-504DG Συγκριτική Παιδαγωγική 10
EDUC-505DG Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 10
 
Section: C – Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-551DG Νέες Τεχνολογίες στη Μάθηση 10
EDUC-555DG Σχεδιασμός Διαδικτυακής Μάθησης 10
 
Section: D – Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής – Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes:
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-554DG Η Τεχνολογία στη Διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών 10
EDUC-556DG Διαδικτυακή και Μικτή Μάθηση 10
EDUC-557DG Τεχνολογία και Γραμματισμός 10
EDUC-558DG Παιχνίδια και Κινητές Συσκευές στη Μάθηση 10
EDUC-559DG Πρακτική 10
EDUC-651DG Διαχείριση Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Μάθησης 10
EDUC-697DG Εξατομικευμένη Μελέτη 10
 
Section: E – Μεταπτυχιακή Εργασία
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes: Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει τη μεταπτυχιακή εργασία απαλλάσσεται από ένα μάθημα του Κύκλου Β: Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης και δύο μαθήματα του Κύκλου Δ: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής.
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-699DG Μεταπτυχιακή Εργασία 30

Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών

Να προετοιμάσει εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι ενήμεροι της προόδου που γίνεται διεθνώς, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν ως ηγέτες στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, αλλά και ευρύτερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών.

Δομή Προγράμματος

Section: A – Έρευνα και Αξιολόγηση
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-510DG Εκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 10
EDUC-511DG Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 10
EDUC-512DG Ποσοτική Έρευνα και Εκπαιδευτική Στατιστική 10
EDUC-610DG Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
 
Section: B – Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-500DG Φιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-501DG Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-502DG Κοινωνιολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-504DG Συγκριτική Παιδαγωγική 10
EDUC-505DG Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 10
 
Section: C – Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-535DG Σχεδιασμός Διδακτικού Υλικού στις Φυσικές Επιστήμες και στα Μαθηματικά 10
EDUC-585DG Σύγχρονες Τάσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών 10
 
Section: D – Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής – Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes:
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-554DG Η Τεχνολογία στη Διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών 10
EDUC-558DG Παιχνίδια και Κινητές Συσκευές στη Μάθηση 10
EDUC-562DG Συναισθήματα και Μάθηση 10
EDUC-580DG Μάθηση με Λύση Προβλήματος 10
EDUC-581DG Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών 10
EDUC-583DG Μοντελοποίηση και Διαθεματικότητα στη Διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών 10
EDUC-587DG Ιστορία και Φιλοσοφικές Πτυχές των Φυσικών Επιστημών 10
EDUC-588DG Φυσικές Επιστήμες για τον Πολίτη και Επιστημονικός Αλφαβητισμός 10
EDUC-697DG Εξατομικευμένη Μελέτη 10
 
Section: E – Μεταπτυχιακή Εργασία
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes: Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει τη μεταπτυχιακή εργασία απαλλάσσεται από ένα μάθημα του Κύκλου Β: Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης και δύο μαθήματα του Κύκλου Δ: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής.
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-699DG Μεταπτυχιακή Εργασία 30

Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας

 • Να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που είναι απαραίτητες για ποικίλες καινοτόμες εφαρμογές στη γλωσσολογία και στη διδακτική της γλωσσολογίας με έμφαση στα διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης.
 • Η κατεύθυνση στοχεύει επίσης στο να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τα απαραίτητα ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία έτσι ώστε να οδηγηθούν στην αυτόνομη επιστημονική έρευνα.

Δομή Προγράμματος

Section: A – Έρευνα και Αξιολόγηση
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-510DG Εκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 10
EDUC-511DG Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 10
EDUC-512DG Ποσοτική Έρευνα και Εκπαιδευτική Στατιστική 10
EDUC-610DG Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
 
Section: B – Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-500DG Φιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-501DG Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-502DG Κοινωνιολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDUC-504DG Συγκριτική Παιδαγωγική 10
EDUC-505DG Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 10
 
Section: C – Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-545DG Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Κειμένων 10
EDUC-546DG Διδακτική της Λογοτεχνίας 10
 
Section: D – Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής – Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes:
 
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-543DG Θεωρητική Γλωσσολογία 10
EDUC-544DG Θεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας 10
EDUC-547DG Θεωρία και Μεθοδολογία της Ανάγνωσης και της Γραφής 10
EDUC-548DG Κειμενογλωσσολογία 10
EDUC-549DG Ψυχολογία της Γλώσσας: Ανάπτυξη και Παθολογία του Λόγου 10
EDUC-643DG Δημιουργική Γραφή: Τεχνικές Συγγραφής Λογοτεχνικών Κειμένων 10
EDUC-644DG Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 10
EDUC-645DG Ιστορία της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 10
EDUC-647DG Γλώσσα και Πολιτισμός 10
EDUC-697DG Εξατομικευμένη Μελέτη 10
 
Section: E – Μεταπτυχιακή Εργασία
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes: Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει τη μεταπτυχιακή εργασία απαλλάσσεται από ένα μάθημα του Κύκλου Β: Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης και δύο μαθήματα του Κύκλου Δ: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής.
Course ID Course Title ECTS Credits
EDUC-699DG Μεταπτυχιακή Εργασία 30

Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

Μέθοδος Παράδοσης – Εξετάσεις

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα μαθήματά τους μέσω της πλατφόρμας Moodle αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσημης εγγραφής τους στο Πρόγραμμα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργασίες, συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις, μέσω WebEx, και τελική εξέταση στο τέλος κάθε εξαμήνου. Οι τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται Εξ Αποστάσεως στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Ημερομηνίες Έναρξης – Λήξης Ακαδημαϊκών Εξαμήνων

 1. Χειμερινό (Τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου – Ιανουάριο)
 2. Εαρινό (Τελευταία εβδομάδα Ιανουαρίου – Μάιο).

Κριτήρια Εισαγωγής

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος σε Εξ Αποστάσεως μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υποβάλλει αίτηση  με τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@usdl.gr

Tα απαιτούμενα έγγραφα για την εξέταση της αίτησης είναι τα κάτωθι:

 1. Αίτηση Εισδοχής (υποχρεωτικά συμπληρωμένο το πεδίο των συστάσεων)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψήφιου
 6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Στα κάτωθι μεταπτυχιακά Εξ αποστάσεως επιπλέον απαιτούνται:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο.
 2. Εκπαιδευτική Ψυχολογία – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 3. Εγκληματολογία – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 4. Κοινωνική Εργασία  – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 5. Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο και Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής Γλώσσας C2
 6. Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 7. Νομική – Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής Γλώσσας C2

Αίτηση Εισαγωγής σε μορφή pdf

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Επιλέξτε πρόγραμμα σπουδών

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Μπορείτε να τερματίσετε την επικοινωνία μαζί μας ανά πάσα στιγμή, ζητώντας τη διακοπή της.