Διεθνείς Σχέσεις και Σπουδές Ανατολικής Μεσογείου – Εξ αποστάσεως

Τίτλος Σπουδών
Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξ Αποστάσεως στις Διεθνείς Σχέσεις και Σπουδές Ανατολικής Μεσογείου
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Διάρκεια Σπουδών (έτη)
3 Εξάμηνα
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
90
Μέθοδος Φοίτησης
Εξ' Αποστάσεως

Γενικοί Στόχοι του Προγράμματος

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα ειδίκευσης στα πεδία των διεθνών σχέσεων και σπουδών Ανατολικής Μεσογείου, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Παρέχει μεταπτυχιακού επιπέδου εκπαίδευση σε κατόχους πτυχίου στην πολιτική επιστήμη ή σε άλλα συναφή πεδία (διεθνείς σχέσεις, ευρωπαϊκές σπουδές, διακυβέρνηση, δημόσια διοίκηση, δίκαιο κ.α.). Κατά κύριο λόγο (αν και όχι αποκλειστικά) απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται (ή προτίθενται να εργαστούν) σε πεδία σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο και τις διεθνείς σχέσεις (διπλωμάτες, προξενικοί ακόλουθοι, στρατιωτικό προσωπικό και προσωπικό σωμάτων ασφαλείας, προσωπικό που ασχολείται με θέματα ενεργειακής ασφάλειας, εργαζόμενοι σε εταιρείες και άλλες οντότητες του ιδιωτικού τομέα, μέλη της
δημόσιας διοίκησης ή άλλων ημι-κρατικών αρχών και οργανισμών, μέλη μη-κυβερνητικών οργανώσεων κ.λ.π).

Αναμένεται ότι το πρόγραμμα θα παρέχει στους απόφοιτους επιπρόσθετη κατάρτιση και ότι θα ενισχύει τις γνωστικές και διοικητικές τους ικανότητες. Αυτό θα τους βοηθήσει να εμπλουτίσουν τις προοπτικές τους για μια σταδιοδρομία σε συναφές αντικείμενο. Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν επίσης την ευκαιρία να επιδιώξουν τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο. Ειδικότερα, το πρόγραμμα εμβαθύνει επί ειδικών ζητημάτων μεγάλης θεωρητικής και πρακτικής σημασίας, ενθαρρύνοντας τη συγκριτική προσέγγιση εντός του σύγχρονου διεθνούς και περιφερειακού πλαισίου, με στόχο την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων και προκλήσεων με θεωρητικά άρτιο, αλλά και πρακτικά λειτουργικό τρόπο.

Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στο να παρέχει μεταπτυχιακού επιπέδου εκπαίδευση και δεξιότητες για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας επί συναφών πεδίων, καθώς και για την εις βάθος κατανόηση της πολυπλοκότητας των διεθνών θεμάτων και της τεράστιας σημασίας της θεωρητικής και μεθοδολογικής κατάρτισης ως προς τη διαχείρισή τους.

Ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος

Οι κύριοι ακαδημαϊκοί στόχοι του προγράμματος είναι (1) η εμβάθυνση της γνώσης στα πεδία ειδίκευσης των διεθνών σχέσεων και των σπουδών Ανατολικής Μεσογείου μέσω ενός συνδυασμού θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, ως επίσης και (2) η διεύρυνση της γνώσης επί /και κατανόησης της πολιτικής επιστήμης και της εφαρμογής της σε ένα συγκριτικό περιφερειακό και διεθνές πλαίσιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τόσο στις θεωρητικές παραμέτρους και την πρακτική εφαρμογή, με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών για την αντιμετώπιση προκλήσεων και προβλημάτων, κυρίως αυτών που εμπίπτουν στο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον. Παρέχεται στους φοιτητές η ευκαιρία να εμπλακούν σε ακαδημαϊκή έρευνα και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και μοντέλων, αποκομίζοντας έτσι στέρεη εξειδίκευση σε πεδία ιδιαίτερης σημασίας. Υπό αυτή την άποψη, οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν με επιστημονική ακρίβεια τις θεωρητικές έννοιες που θα διδαχθούν στα πεδία των διεθνών σχέσεων και σπουδών Ανατολικής Μεσογείου και να αναπτύξουν εις βάθος προσέγγιση επί σύνθετων ζητημάτων όπως οι διακρατικές σχέσεις, τα περιφερειακά ζητήματα, οι συγκρούσεις, το διεθνές δίκαιο, η τρομοκρατία, η ενεργειακή εξάρτηση και ενεργειακή ασφάλεια κ.α. Το πρόγραμμα παρέχει ειδικευμένη γνώση και δυνατότητα ανεξάρτητου προβληματισμού και κριτικής αποτίμησης των θεωρητικών και ερευνητικών παραδόσεων που σχετίζονται με μια σειρά από συναφή πεδία, ενώ αποσκοπεί στο να παρέχει στους φοιτητές εις βάθος κατανόηση της εξέλιξης του διεθνούς συστήματος κατά τον 20ο και τον 21ο αιώνα, ως επίσης και του νέου περιφερειακού περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν τόσο πρακτική όσο και θεωρητική γνώση, δεξιότητες και προσόντα που θα ενισχύσουν τόσο τις γνωστικές όσο και τις διοικητικές ικανότητες των φοιτητών, σε σχέση με δράσεις που δύνανται να αναλάβουν στα πλαίσια συναφών επαγγελμάτων και ερευνητικών έργων. Με τη επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

1. Αναπτύξουν γνώση βασικών εννοιών, αρχών, δογμάτων, θεωριών και μοντέλων και να τα εφαρμόζουν σε ειδικά πλαίσια εντός της γνωστικής ενότητας των διεθνών σχέσεων και σπουδών Ανατολικής Μεσογείου.
2. Αναπτύξουν εις βάθος γνώση συγκεκριμένων θεωρητικών πλαισίων και μοντέλων που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τα αντικείμενα του γνωστικού πεδίου.
3. Συνδυάζουν θεωρητική και εμπειρική γνώση, ως επίσης και δύνανται να διαχειρίζονται απλά και σύνθετα ζητήματα που ενδεχομένως να ανακύπτουν σε συναφή επαγγελματικά περιβάλλοντα.
4. Αναλύουν και αποτιμούν ζητήματα, προβλήματα και εισηγήσεις που εμπίπτουν στη γνωστική ενότητα των διεθνών σχέσεων και σπουδών Ανατολικής Μεσογείου τόσο μέσω κανονιστικών όσο και εμπειρικών προσεγγίσεων.
5. Αποτιμούν διαδικασίες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων στο πεδίο.
6. Αναγνωρίζουν ζητήματα προτεραιότητας, τα οποία χρήζουν ανάλυσης και αξιολόγησης σε εθνικό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο.
7. Διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα και συνδυάζουν τα μεθοδολογικά και γνωστικά εργαλεία της πολιτικής επιστήμης με διεπιστημονικό τρόπο, στοχεύοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και εισηγήσεων.
8. Υιοθετούν τις κατάλληλες αναλυτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την εμπλοκή τους σε συναφείς επαγγελματικούς χώρους τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
9. Αναπτύξουν αναλυτικές δεξιότητες, σε συνάφεια με τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους.
10. Αξιοποιήσουν τους αναγκαίους πόρους και την σχετική κουλτούρα σε αναζήτηση διαρκούς βελτίωσης των ατομικών τους δεξιοτήτων και ικανοτήτων μετά τη συμπλήρωση των σπουδών τους.
11. Αναγνωρίζουν, αναλύουν και αξιολογούν σύνθετα ζητήματα που σχετίζονται με τις διεθνείς σχέσεις και σπουδές Ανατολικής Μεσογείου χρησιμοποιώντας διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά εργαλεία.
12. Προβαίνουν σε κριτική αποτίμηση σημαντικών εξελίξεων στα πεδία των διεθνών σχέσεων και σπουδών Ανατολικής Μεσογείου.
13. Αναλύουν, ερμηνεύουν και προβληματίζονται επί κομβικών τάσεων και εξελίξεων στη διεθνή πολιτική και εμπλέκονται σε σχετικές συζητήσεις.
14. Προβαίνουν σε αποτελεσματική χρήση ερευνητικών μεθόδων στο πεδίο των διεθνών σχέσεων, της πολιτικής επιστήμης και των περιφερειακών σπουδών.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

Μέθοδος Παράδοσης – Εξετάσεις

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα μαθήματά τους μέσω της πλατφόρμας Moodle αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσημης εγγραφής τους στο Πρόγραμμα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργασίες, συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις, μέσω WebEx, και τελική εξέταση στο τέλος κάθε εξαμήνου. Οι τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται Εξ Αποστάσεως στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Κριτήρια Εισαγωγής

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος σε Εξ Αποστάσεως μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υποβάλλει αίτηση  με τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@usdl.gr

Tα απαιτούμενα έγγραφα για την εξέταση της αίτησης είναι τα κάτωθι:

 1. Αίτηση Εισδοχής (υποχρεωτικά συμπληρωμένο το πεδίο των συστάσεων)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψήφιου
 6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Στα κάτωθι μεταπτυχιακά Εξ αποστάσεως επιπλέον απαιτούνται:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο.
 2. Εκπαιδευτική Ψυχολογία – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 3. Εγκληματολογία – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 4. Κοινωνική Εργασία  – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 5. Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο και Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής Γλώσσας C2
 6. Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 7. Νομική – Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής Γλώσσας C2

Αίτηση Εισαγωγής σε μορφή pdf

Περιεχόμενο του Προγράμματος

Ενότητα: A – Υποχρεωτικά Μαθήματα
Min. Μονάδες ECTS: 60 Μέγ. Μονάδες ECTS: 60

 

Course ID Course Title ECTS Credits
MIR-500DG Θεωρία Διεθνών Σχέσεων 10
MIR-515DG Ιστορία και Πολιτική της Ανατολικής Μεσογείου 10
MIR-520DG Διεθνής Πολιτική Οικονομία 10
MIR-535DG Δίκαιο της Θάλασσας και Διεθνές Δίκαιο 10
MIR-545DG Γεωπολιτική της Ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο 10
MIR-551DG Πολιτική Μέσης Ανατολής 10

Ενότητα: Β – Μαθήματα Επιλογής
Min. Μονάδες ECTS: 30 Μέγ. ECTS Credits: 30

Σημειώσεις: οι φοιτητές που επιλέγουν το MIR-694DG δεν μπορούν να πάρουν μέρος ξεχωριστά στο MIR662DG

Course ID Course Title ECTS Credits
MIR-612DG Μελέτες Περιπτώσεων στην Ανάλυση Συγκρούσεων 10
MIR-627DG Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και Κύπρος 10
MIR-655DG Ευρωπαϊκή Ένωση και Νοτιοανατολική Μεσόγειος 10
MIR-660DG Ειδικά Θέματα 10
MIR-662DG Μεθοδολογία Έρευνας 10
MIR-688DG Τρομοκρατία και Άλλες Mορφές Ασύμμετρων Απειλών 10
MIR-694DG Μεταπτυχιακή Εργασία 30

Ενότητα: Γ – Αδιάθετα μαθήματα
Ελάχ. Μονάδες ECTS: 0 Μέγ. Μονάδες ECTS: 0

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Επιλέξτε πρόγραμμα σπουδών

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Μπορείτε να τερματίσετε την επικοινωνία μαζί μας ανά πάσα στιγμή, ζητώντας τη διακοπή της.