Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών με Πρακτική Άσκηση – Εξ αποστάσεως

*Δεν απαιτείται αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

*ΦΕΚ Έγκριση λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με τίτλο: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» («Special Education»)- Επανίδρυση ως προς το ελληνικό μέρος της πρακτικής άσκησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών. (πατήστε εδώ)

Τίτλος Σπουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Διάρκεια Σπουδών (έτη)
2 Έτη
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
120
Μέθοδος Φοίτησης
Εξ' Αποστάσεως

Στόχος Προγράμματος

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιπέδου MASTER στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ( Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β 3053/27-07-2018).

Σκοπός του προγράμματος είναι η συστηματική ανάπτυξη και καλλιέργεια ειδικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης και διδασκαλίας, οι οποίες συνάδουν με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες των ατόμων που εγγράφονται και φοιτούν στις διάφορες δομές της ειδικής εκπαίδευσης.

Στόχοι

Το μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής εκπαίδευσης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και να παράσχει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν διάφορα εργαλεία αξιολόγησης για τον εντοπισμό παιδιών με ειδικές ανάγκες και να ασκηθούν στη χρήση τους.Ένας επιπλέον κοινός στόχος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να γίνουν κριτικοί αναγνώστες εκπαιδευτικών ερευνών και ικανοί να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν της δική τους ερευνητική δράση.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), οι οποίοι ενδιαφέρονται:

 1. Να εμβαθύνουν σε έννοιες, αρχές και γενικεύσεις και να ασκηθούν σε σχετικές δεξιότητες
 2. Να καταλάβουν θέση (υποδιευθυντή, διευθυντή) σε σχολείο ή / και θέση σε υπουργείο (επιθεωρητή, παιδαγωγικού συμβούλου, ανώτερου λειτουργού εκπαίδευσης)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:

 1. Να εμβαθύνουν στη βασική βιβλιογραφία της Ειδικής Αγωγής
 2. Να κατανοήσουν βασικές έννοιες, αρχές και μοντέλα της Ειδικής Αγωγής και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στο σχολικό συγκείμενο.
 3. Να εξετάσουν κριτικά αποτελέσματα ερευνών στην Ειδική Αγωγή και τις προεκτάσεις τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα και το εκπαιδευτικό σύστημα.
 4. Να επισημάνουν προβλήματα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και του συστήματος και να προγραμματίσουν έρευνα για την αντιμετώπισή τους.
 5. Να αναλύουν κριτικά εκπαιδευτικά προβλήματα εξετάζοντας τις κοινωνιολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές διαστάσεις τους και να σχεδιάσουν δράση για την αντιμετώπισή τους.
 6. Να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους που σχετίζονται με την Ειδική Αγωγή με στόχο τη βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών ή την εισαγωγή νέων διαδικασιών.
 7. Να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των πρακτικών που εφαρμόζονται στην Ειδική Αγωγή , π.Χ. Ποιοτική Διδασκαλία, συνεκπαίδευση.
 8. Να εφαρμόζουν δεξιότητες που απέκτησαν για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων , π.Χ. αξιολόγηση μαθητών / συστήματος / προγραμμάτων, προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων, επικοινωνία με εσωτερικά και εξωτερικά ακροατήρια, καθοδήγηση, επιμόρφωση και ανάπτυξη.
 9. Να αξιοποιούν το ανθρώπινο κεφάλαιο κατά την εισαγωγή καινοτομιών και την εισαγωγή νέων πρακτικών και διαδικασιών.
 10. Να ενεργούν ως φορείς αλλαγής και καινοτομίας και να στηρίζουν βελτιωτικές προσπάθειες.
 11. Να καταρτίζουν σχέδια διδασκαλίας μαθημάτων, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν κατά περίπτωση το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και να αξιολογούν την εφαρμογή τους είτε ατομικά είτε ομαδικά, στα παιδιά με αναπηρίες ή άλλα προβλήματα και διαταραχές.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

Μέθοδος Παράδοσης – Εξετάσεις

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα μαθήματά τους μέσω της πλατφόρμας Moodle αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσημης εγγραφής τους στο Πρόγραμμα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργασίες, συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις, μέσω WebEx, και τελική εξέταση στο τέλος κάθε εξαμήνου. Οι τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται Εξ Αποστάσεως στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Πρακτική Άσκηση στην Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων στον τομέα της εξειδίκευσης του προγράμματος διά της

 • παρακολούθησης σχετικών παιδαγωγικών μαθημάτων και
 • μελέτης σχετικής βιβλιογραφίας.

Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων μέσα από

 • την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας,
 • την ανάληψη ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων ή/και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής, και
 • την πρακτική άσκηση των φοιτητών.

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται στην Ελλάδα κατά τόπους και υπερκαλύπτει όλες ανεξαιρέτως τις πρόνοιες της εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής η οποία ορίζει τα κριτήρια για τη χορήγηση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό προσφέρεται από Παιδαγωγικό Τμήμα (1η προϋπόθεση), έχει ελάχιστο χρόνο σπουδών πλήρους φοίτησης 4 εξάμηνα, 120 πιστωτικές μονάδες (ζητούνται από το ΙΕΠ τουλάχιστον 3 εξάμηνα και 90 ECTS) και συμπεριλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 30 πιστωτικών μονάδων ECTS (ζητούνται από το ΙΕΠ τουλάχιστον 20 ECTS) (2η προϋπόθεση). Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στην Ελλάδα.

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Βεβαιώνεται από επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας, συνοδεύεται από παρουσιολόγιο και περιλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων και εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία (3η προϋπόθεση).

Τέλος, το 85% από τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες ECTS του Προγράμματος Σπουδών είναι σχετικές με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όπως αυτές ορίζονται στο νόμο 3699/2008 (ο νόμος κάνει λόγο για το 66%) (4η προϋπόθεση).

Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης απαιτούνται 750 ώρες φόρτου εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό ο φοιτητής θα χρειαστεί να δαπανήσει 500 ώρες φόρτου εργασίας (οι οποίες αντιστοιχούν σε 200 διδακτικές ώρες), προκειμένου, σε συνεργασία με την εγκεκριμένη δομή/δομές, να προετοιμάσει, να διεκπεραιώσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις υποχρεώσεις του/της. Το υπόλοιπο των προβλεπόμενων ωρών φόρτου εργασίας, δηλαδή 250 ώρες φόρτου εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια θα χρειαστεί να τις δαπανήσει προκειμένου να προετοιμάσει, να υλοποιήσει και να διεκπεραιώσει όλες τις άλλες σχετικές εργασίες (π.χ. συμμετοχή στα υποχρεωτικά σεμινάρια, ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη, τακτική ατομική συνεργασία με τον/την Προσωπικό/ή Σύμβουλο Πρακτικής Άσκησης, προετοιμασία, οργάνωση, συγγραφή και ανάρτηση της εργασίας, προετοιμασία, συμπλήρωση, διεκπεραίωση και ανάρτηση των προβλεπόμενων εντύπων και εργασιών, φροντίδα για τη σωστή συμπλήρωση και προγραμματισμένη αποστολή των ημερολογίων/ παρουσιολογίων, κλπ.).

Ημερομηνίες Έναρξης- Λήξης Ακαδημαϊκών Εξαμήνων

 1. Χειμερινό (Τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου – Ιανουάριο)
 2. Εαρινό (Τελευταία εβδομάδα Ιανουαρίου – Μάιο).

Κριτήρια Εισαγωγής

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος σε Εξ Αποστάσεως μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υποβάλλει αίτηση  με τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@usdl.gr

Tα απαιτούμενα έγγραφα για την εξέταση της αίτησης είναι τα κάτωθι:

 1. Αίτηση Εισδοχής (υποχρεωτικά συμπληρωμένο το πεδίο των συστάσεων)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψήφιου
 6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Στα κάτωθι μεταπτυχιακά Εξ αποστάσεως επιπλέον απαιτούνται:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο.
 2. Εκπαιδευτική Ψυχολογία – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 3. Εγκληματολογία – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 4. Κοινωνική Εργασία  – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 5. Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο και Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής Γλώσσας C2
 6. Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 7. Νομική – Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής Γλώσσας C2

Αίτηση Εισαγωγής σε μορφή pdf

Περιεχόμενο του Προγράμματος

Υποχρεωτικά Μαθήματα

(Ο φοιτητής επιλέγει δύο μαθήματα από τον κύκλο Α και ένα μάθημα από τον Κύκλο Β)

CR 36 ECTS 120
ΚΥΚΛΟΣ Α: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 6 20
Κωδ. Μαθ. Τίτλος μαθήματος CR  ECTS
EDUG-510DL Εκπαιδευτική Έρευνα 3 10
EDUG-511DL Ποιοτική Έρευνα στην εκπαίδευση 3 10
EDUG-512DL Ποσοτική Έρευνα στην εκπαίδευση 3 10
EDUG-610DL Μέτρηση & Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση * 3 10
       
* Υποχρεωτικό      
ΣΥΝΟΛΟ   12  40

 

ΚΥΚΛΟΣ Β: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 3 10
Κωδ. Μαθ. Τίτλος μαθήματος CR ECTS
EDUG-500DL Θεωρία & Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης 3 10
EDUG-501DL Εκπαιδευτική Ψυχολογία 3 10
EDUG-502DL Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 3 10
EDUG-504DL Συγκριτική Παιδαγωγική & Παγκοσμιοποίηση 3 10
EDUG-505DL Θεωρία & Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 3 10
       
ΣΥΝΟΛΟ   15 50

 

ΚΥΚΛΟΣ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

9

 

30

 
Κωδ. Μαθ. Τίτλος μαθήματος CR ECTS  
EDUG-521DL Ειδική Εκπαίδευση: Έρευνες και Σύγχρονες Τάσεις 3 10  
EDUG-523DL Ψυχομετρικές μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση 3 10  
EDUG-621DL Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 3 10  
         
ΣΥΝΟΛΟ   9 30  
         

ΚΥΚΛΟΣ Δ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο φοιτητής επιλέγει 3 μαθήματα (9 CR / 30 ECTS) ή 1 μάθημα

(3 CR / 10 ECTS) και τη μεταπτυχιακή εργασία (6 CR / 20 ECTS) 

9 30
Κωδ. Μαθ. Τίτλος μαθήματος CR ECTS
EDUG-525DL Δυσκολίες Μάθησης: Θεωρητικές προσεγγίσεις, Έρευνα & Εκπαιδευτικές πρακτικές 3 10
EDUG-526DL Διδασκαλία παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο συνηθισμένο σχολείο 3 10
EDUG-527DL Παθολογία της γλώσσας στην Ειδική Αγωγή 3 10
EDUG-528DL Ψυχολογία παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 3 10
EDUG-529DL Νοητική Υστέρηση – Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 3 10
EDUG-552DL Εφαρμογές της τεχνολογίας στην ειδική εκπαίδευση 3 10
EDUG – 622DL Η Αναπηρία στην Εκπαίδευση 3 10
EDUG-623DL Ψυχοπαθολογία του παιδιού 3 10
EDUG-624DL Δυσλεξία: Έρευνες και νεότερες τάσεις 3 10
EDUG-626DL Στρατηγικές Διαχείρησης Συναισθηματικών και Συμπεριφορικών Προβλημάτων 3 10
EDUG-627DL Αισθητηριακές Διαταραχές 3 10
EDUG-628DL Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική παράλυση και κινητικά προβλήματα 3 10
EDUG-697DL Εξατομικευμένη Μελέτη 3 10
       
ΣΥΝΟΛΟ   36 120
ΚΥΚΛΟΣ Ε: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 30
Κωδ. Μαθ. Τίτλος μαθήματος CR ECTS
EDUG-698DL Πρακτική Άσκηση 9 30
       
ΣΥΝΟΛΟ   9 30

 

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 6  20
Κωδ. Μαθ. Τίτλος μαθήματος CR ECTS
EDUG-699DL Μεταπτυχιακή Εργασία 6  20
       
ΣΥΝΟΛΟ   6  20

 

ΚΥΚΛΟΣ Ζ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ 0 0
Κωδ. Μαθ. Τίτλος μαθήματος CR ECTS
EDUG-400DL Εισαγωγή στις επιστήμες αγωγής 0 0
       
ΣΥΝΟΛΟ   0 0

Σημείωση: Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει τη μεταπτυχιακή εργασία απαλλάσσεται από 2 μαθήματα περιορισμένης ευθύνης.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Επιλέξτε πρόγραμμα σπουδών

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Μπορείτε να τερματίσετε την επικοινωνία μαζί μας ανά πάσα στιγμή, ζητώντας τη διακοπή της.