Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο

«Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων»

Δείτε το ΦΕΚ του μεταπτυχιακού προγράμματος :

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Σκοπός και Στόχοι Προγράμματος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων προσφέρεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (κοινό πρόγραμμα, joint degree).

Ειδικός σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων συγκεκριμένων σχολών σε σύγχρονα θέματα δικαίου των επιχειρήσεων και των εμπορικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με απώτερο στόχο την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα.

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και την επιτυχή εξεταστική δοκιμασία στην διπλωματική εργασία, ο απόφοιτος αποκτά πρόσθετα εφόδια και πλεονεκτήματα. Ειδικότερα :

 • Εμπεδώνει και διευρύνει τις γνώσεις του και τον επιστημονικό του ορίζοντα στο γνωστικό αντικείμενο του δικαίου των επιχειρήσεων και των διεθνών εμπορικών συναλλαγών.
 • Αποκτά τη δυνατότητα να διαμορφώσει νέες καινοτόμες πρακτικές στην έγκυρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση υποθέσεων.
 • Ενισχύει την ικανότητα να συνδυάσει την επαγγελματική του εμπειρία με τα νέα επιστημονικά δεδομένα σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα.
 • Προσεγγίζει αξιόπιστα και αποτελεσματικά σύνθετες και αμφισβητούμενες υποθέσεις και δίνει αποδεκτές λύσεις.
 • Αυξάνει την αναλυτική του ικανότητα και διαμορφώνει ένα νέο μοντέλο σκέψης, διάκρισης, επεξεργασίας και αξιολόγησης που συμβάλει καταλυτικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των υπό επίλυση ζητημάτων.
 • Πολλαπλασιάζει αφενός τις διαχειριστικές ικανότητες προσέγγισης και χειρισμού των εκάστοτε υποθέσεων και αφετέρου τις επικοινωνιακές δυνατότητες των αποφοίτων με τους συναλλασσόμενους σε επαγγελματικό περιβάλλον.
 • Ενδυναμώνει τις ικανότητες ευελιξίας και ικανοτήτων των αποφοίτων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής αγοράς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Στην πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών

στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων»

για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

κατά τις 317/25.10.2016 και 326/13.2.2017 Συνεδριάσεις προσφέρει σε συνεργασία με το

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018,

300 θέσεις για το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων»

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ :

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα αποκτήσουν επίσημο κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι στην ελληνική γλώσσα, θα είναι ενιαίος και από κοινού, από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού και Κυπριακού κράτους και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΤΕΚ 138/12.2.2015 Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής (ΦΕΚ 346/Β΄/11.3.2015).

Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού είναι η ελληνική. Στην ελληνική γλώσσα προσφέρεται επίσης και το σύνολο του διδακτικού υλικού (βασικού και εναλλακτικού), καθώς και το σύνολο των εργασιών και εξετάσεων, οι οποίες προβλέπονται για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

 1. Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων-Μαθημάτων και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι τρεις Θεματικές Ενότητες ανά ακαδημαϊκό έτος και μια Θεματική Ενότητα μαζί με την Διπλωματική Εργασία. Με το πλάνο αυτό ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σε 2 χρόνια αλλά έχουν φυσικά την ευκαιρία ολοκλήρωσης των σπουδών τους με μερική φοίτηση μέχρι και τα 5 χρόνια. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθούν όχι περισσότερες από 60 διδακτικές μονάδες (60 ECTS) ανά ακαδημαϊκό έτος. Κάθε Θεματική-Μάθημα χωρίζεται σε υποενότητες.
 2. Το ακαδημαϊκό έτος έχει διάρκεια 10 μηνών (30-32 εβδομάδων μελέτης από Οκτώβριο μέχρι Μάιο) και ακολουθούν τελικές και επαναληπτικές γραπτές εξετάσεις (περίοδος εξετάσεων από 15 Μαΐου έως 31 Ιουλίου). Όσοι φοιτητές δηλαδή αποτύχουν κατά τη διάρκεια της κανονικής πρώτης εξέτασης, έχουν τη δυνατότητα επανεξέτασης περίπου σε ένα μήνα από τη μέρα της πρώτης εξέτασης.
 3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και για κάθε Θεματική-Μάθημα, πραγματοποιούνται τέσσερις (4) εκπαιδευτικές συναντήσεις των φοιτητών με τον Καθηγητή τους σε σημεία τα οποία καθορίζονται από τα Πανεπιστήμια. Οι συναντήσεις αυτές είναι τετράωρες και αποκαλούνται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ).
 4. Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται Εξ Αποστάσεως μέσω πλατφόρμας είτε του ΕΑΠ είτε του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό αναρτάται σε αυτή στη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους.

Το διδακτικό υλικό της κάθε Θ.Ε. αποτελείται από έντυπο διδακτικό υλικό εκδόσεων ΕΑΠ ή και άλλων εκδόσεων του εμπορίου και αποστέλλεται με έξοδα των Πανεπιστημίων στο σπίτι των φοιτητών με την έναρξη της Ακαδημαϊκής Χρονιάς. Το κόστος των βιβλίων περιλαμβάνεται στο ποσό διδάκτρων.
Όλοι οι φοιτητές του προγράμματος θεωρούνται φοιτητές και των δύο πανεπιστημίων ταυτόχρονα, και απολαμβάνουν όλα τα προνόμια και δικαιώματα που έχουν οι υπόλοιποι φοιτητές των δυο πανεπιστημίων, δηλαδή, ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα, τις βάσεις δεδομένων και γενικά σε όλους τους διαθέσιμους πόρους των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών τους, καθώς και στις απαραίτητες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και στις ιστοσελίδες τους.

Κατά την διάρκεια των σπουδών σας σε κάθε Θ.Ε. πρέπει να εκπονήσετε τέσσερις (4) γραπτές εργασίες, που αξιολογούνται από το διδάσκοντα. Οι γραπτές εργασίες είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές. Έχουν δικαίωμα οι φοιτητές να μην εκπονήσουν μία γραπτή εργασία. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις πρέπει το άθροισμα των βαθμών των τριών Γ.Ε. να είναι 20 ή μεγαλύτερο.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί :

 1. Πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π και Ι.Τ.Ε. Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. εννοούνται οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής, αναγνωρισμένους με το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή το Ι.Τ.Ε αντίστοιχα.
 2. Με τον όρο Πανεπιστήμια, εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

Από τις 300 προσφερόμενες θέσεις :

 1. 180 θα καλυφθούν από πτυχιούχους Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή της Κύπρου ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών.
 2. 120 θέσεις θα καλυφθούν από πτυχιούχους Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Δημόσιας Διοίκησης και Διοικητικής Επιστήμης, από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή της Κύπρου ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών καθώς και οι απόφοιτοι άλλων Τμημάτων που εντάσσονται στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία.

Εισδοχές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων διενεργούνται μια φορά ανά ακαδημαϊκό έτος, για την έναρξη του προγράμματος στο Χειμερινό Εξάμηνο κάθε έτους. Ανακοινώνεται η επίσημη προκήρυξη εισδοχών στις αρχές Μαρτίου της εκάστοτε ακαδημαϊκής χρονιάς και με την ανάρτηση της προκήρυξης, ενημερώνονται για τον τρόπο αποστολής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα και στη συνέχεια προχωρούν σε αποστολή των δικαιολογητικών που ζητούνται με την προκήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΙΟΥ 2017

Για να συμπληρώσετε την αίτηση κάντε κλίκ:


Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο ΠΜΣ, οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι και τις 31 Μαΐου  2017 (Καταληκτική ημερομηνία) τα ακόλουθα δικαιολογητικά ως επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 
 info@usdl.gr  :

 1. Αίτηση εισδοχής υπογεγραμμένη (κατεβάστε την αίτηση πατώντας ΕΔΩ)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών (180-240 ECTS credits)
 4. Αναλυτική βαθμολογία στην οποία αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
 5. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 6. Πρόσφατη ηλεκτρονική φωτογραφία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στο email : info@usdl.gr, τηλεφωνικώς στη γραμμή εξυπηρέτησης 801 700 7177 (αστική χρέωση – Ελλάδα), ή στο τηλ. 6970 524 400 (από κινητό – Ελλάδα).

Το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων έχει το ακόλουθο περιεχόμενο :

1ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS 
ΔΟΕ-1 Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο 20
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Οικονομικές Ελευθερίες και Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Κράτος και αγορά – Τα μοντέλα οικονομικής διακυβέρνησης

Παγκοσμιοποίηση, διεθνοποίηση της οικονομίας και οικονομική κρίση –

Οι θεσμικές συνέπειες

ΔΟΕ-2 Δίκαιο των Επιχειρήσεων 20
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Δίκαιο Ανταγωνισμού
Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή
Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
ΔΟΕ-3 Δίκαιο των Δημόσιων Συμβάσεων, Ενέργειας και Περιβάλλοντος 20
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων
Δίκαιο Ενέργειας
Δίκαιο Περιβάλλοντος
2ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS 
ΔΟΕ-4 Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Εμπορικών Συναλλαγών 20
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο
Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
ΔΟΕ-ΔΕ Διπλωματική Εργασία 40
ΣΥΝΟΛΟ 120 ECTS

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΤΕΚ 138/12.2.2015 Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής (ΦΕΚ 346/Β΄/11.3.2015) προσφέρει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 300 θέσεις για το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» :

Δείτε το ΦΕΚ του μεταπτυχιακού προγράμματος :