Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως στη Νομική

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Στόχος του Προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξειδίκευση σε δύο συγκεκριμένες περιοχές του γνωστικού αντικειμένου της νομικής επιστήμης, α) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και β) Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Παρέχεται μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε κατόχους πτυχίου Νομικής ή συναφούς τίτλου σπουδών, καθώς  και σε άτομα που στοχεύουν να εργαστούν σε τομείς και αντικείμενα που σχετίζονται με τη νομική επιστήμη (βλ. δικηγορικό επάγγελμα, δικαστικό σώμα, νομικοί σύμβουλοι σε εταιρείες και ιδιωτικούς οργανισμούς, Δημόσια Υπηρεσία, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιοι Οργανισμοί και Φορείς, Μη-Κυβερνητικοί Οργανισμοί, διπλωματικό σώμα).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εμβάθυνση σε εξειδικευμένους τομείς της νομικής επιστήμης οι οποίοι έχουν σημαντική θεωρητική και πρακτική σημασία και η κατανόηση της νομικής μέσα σε ένα συγκριτικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, ως αυτό έχει διαμορφωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναδεικνύεται η φύση και η λειτουργία του εθνικού δικαίου μέσα από την πρόσμιξη του και τον αλληλοεπηρεασμό του με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο το δίκαιο ερμηνεύεται και εφαρμόζεται στην πράξη, με ιδιαίτερη μελέτη τόσο των θεωρητικών παραμέτρων και διαμαχών, όσο και της πρακτικής εφαρμογής της γνώσης στην αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων και προκλήσεων.

Ειδικός στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Νομική, τίθεται η βελτίωση της ικανότητας κατανόησης και εφαρμογής εξειδικευμένων πτυχών του δικαίου από τους εφαρμοστές του δικαίου σε οποιοδήποτε κλάδο και αν αυτοί βρίσκονται, δύο θεμελιώδεις παράμετροι που συντελούν στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στον τομέα αυτό. Επιπλέον, επιδιώκεται η κατανόηση των προκλήσεων που παρουσιάζει η συμμετοχή του κράτους μέλους στην ΕΕ και στο ευρωπαϊκό δίκαιο και των προκλήσεων που παρουσιάζει σήμερα το δίκαιο στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, είτε στον τομέα του εμπορίου και τους επιχειρηματικότητας, είτε στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το Πρόγραμμα προετοιμάζει τους νομικούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές με αποτελεσματικό τρόπο. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να ενδιατρίψουν στην έρευνα και την εφαρμογή μοντέλων και πρακτικών του δικαίου τόσο σε γενικό όσο και σε ειδικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα τους φοιτητές να εξειδικευθούν σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, έχοντας ως υπόβαθρο τη γνώση και την εμπειρία τους στη νομική επιστήμη.

Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, αναμένεται:

 • Να αναπτύξει γνώσεις για τις βασικές και απαραίτητες έννοιες, όρους, αρχές, μοντέλα και θεωρίες και να τις εφαρμόζει στη διερεύνηση συγκεκριμένων ζητημάτων στο γνωστικό πεδίο της Νομικής.
 • Να αναπτύξει συγκεκριμένες θεωρίες και μοντέλα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων στο δίκαιο.
 • Να αντιστοιχεί την εμπειρική με τη θεωρητική γνώση και να συζεύξει τις δύο προκειμένου να κατανοεί και να αντιμετωπίζει συγκεκριμένα ζητήματα.
 • Να αναλύει και να αξιολογεί προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις στο πεδίο της νομικής επιστήμης (εμπειρική και κανονιστική προσέγγιση).
 • Να αξιολογεί διαδικασίες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων στη νομική επιστήμη.
 • Να εντοπίζει ζητήματα προτεραιότητας τα οποία τυγχάνουν ή πρέπει να τύχουν αντιμετώπισης στο ευρωπαϊκό και συγκριτικό δίκαιο.
 • Να αναπτύξει ικανότητες στον εντοπισμό προβληματικών περιοχών ή ζητημάτων τα οποία πρέπει να τύχουν ανάλυσης και αξιολόγησης.
 • Να εφαρμόζει τα αναγκαία μέσα και δυνατότητες στην αντιμετώπιση προβλημάτων που θα έχουν εντοπιστεί.
 • Να οικοδομήσει αναλυτικές και επικοινωνιακές ικανότητες στο εργασιακό περιβάλλον είτε αυτό είναι σε κρατικό είτε σε υπερ-εθνικό επίπεδο.
 • Να αποκτήσει διαχειριστικές ικανότητες σύμφωνα με τη διάρθρωση, λειτουργία και απαιτήσεις του νομικού επαγγέλματος.
 • Να αποκτήσει εφόδια και δυνατότητες για συνεχή ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 9 μαθήματα ή 7 μαθήματα και τη Μεταπτυχιακή Εργασία. Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει 27 πιστωτικές μονάδες (credits) 90 ECTS.

Μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 16 μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα) – επιλέγοντας ο φοιτητής 3 μαθήματα το τετράμηνο – και εντάσσεται στην πλήρη φοίτηση του προγράμματος ή μέσα σε 3 έτη επιλέγοντας από ένα (1) έως και τρία (3) μαθήματα χωρίς να ξεπερνά τις 10 διδακτικές μονάδες (10 credits/30 ECTS) το τετράμηνο. Η φοίτηση κατά τα θερινά τετράμηνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 ECTS συνολικά.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 16 μήνες και η μέγιστη 3 έτη.

Η φυσική παρουσία του φοιτητή απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων στο τέλος του τετραμήνου, οι οποίες πραγματοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, στην έδρα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Ακαδημαϊκά Προσόντα: Προπτυχιακός τίτλος σπουδών Νομικής, Πολιτικών Επιστημών ή/και Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών Σχέσεων ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Δύο Συστατικές Επιστολές από πρόσωπο που γνωρίζει τον υποψήφιο.
 • Προσωπική Δήλωση: Μια επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι επιμέρους ικανότητες και δυνατότητες του υποψηφίου, το βιογραφικό του, καθώς επίσης οι προσδοκίες του από το πρόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο θα τον βοηθήσει στην προσωπική ανέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας του.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2017 τα ακόλουθα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@usdl.gr.

 • Συμπληρωμένη αίτηση (επισυνάπτεται)
 • Αντίγραφα πτυχίων ή βεβαίωση από το γραφείο σπουδών του Πανεπιστημίου του, όπου θα αναφέρεται η (αναμενόμενη) ημερομηνία αποφοίτησης του
 • Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς παράγοντες
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων αν υπάρχουν
 • Αντίγραφα ενισχυτικών στοιχείων όπως διακρίσεις, εξετάσεις, επαγγελματική εμπειρία κλπ

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@usdl.gr 

Η αίτηση εξετάζεται και αξιολογείται από την Επιτροπή του Πανεπιστημίου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση της αίτησης είναι:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας του πτυχίου
 5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου
 6. Προηγούμενη διδακτική πείρα αποτελεί πλεονέκτημα

Συμπληρώστε την αίτηση και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αποστείλετε τα σε μορφή pdf

στο e-mail: info@usdl.gr 

Κατεβάστε την αίτηση εισδοχής:

Για τυχόν ερωτήσεις,  σχετικά με την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το:

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Γραφείο Ελλάδος):

Τηλ.: 801-700-7177,  (Αστική Χρέωση) e-mail: info@usdl.gr

Αρχικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει δύο ειδικότητες όπου στο 2ο εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει σε ποια από τις δύο θα φοιτήσει:

 • Στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 

ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
MLAW-501 Εφαρμογές Ευρωπαϊκού Δικαίου 10
MLAW-502 Ευρωπαϊκό Συγκριτικό Δίκαιο και Πολιτική 10
MLAW-509 Νομική Έρευνα και Μεθοδολογία 10

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο φοιτητής επιλέγει 4 μαθήματα και τη Διπλωματική Εργασία ή τα 6 μαθήματα
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
MLAW-511 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων 10
MLAW-512 Δίκαιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος 10
MLAW-513 Δίκαιο Ανταγωνισμού 10
MLAW-514 Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο 10
MLAW-515 Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 10
MLAW-516 Δίκαιο Καταναλωτή και Ηλεκτρονικού Εμπορίου 10
MLAW-590 Διπλωματική Εργασία 20
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη
Ο φοιτητής επιλέγει 4 μαθήματα και τη Διπλωματική Εργασία ή τα 6 μαθήματα
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
MLAW-531 Ευρωπαϊκή Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 10
MLAW-532 Ποινικό Δίκαιο και Κοινωνική Δικαιοσύνη 10
MLAW-534 Εργατικό Δίκαιο 10
MLAW-535 Οικογενειακό Δίκαιο και Βιοηθική 10
MLAW-537 Θεμελιώδη Δικαιώματα στα ΜΜΕ και στο Διαδίκτυο 10
MLAW-538 Δίκαιο Μετανάστευσης και Πολιτικές Ασύλου 10
MLAW-590 Διπλωματική Εργασία 20
ΣΥΝΟΛΟ 90
Για περισσότερες πληροφορίες μεταπτυχιακών προγραμμάτων μη διστάσετε να επικοινωνήσετε το ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Γραφείο Ελλάδος)
Γραμμή Εξυπηρέτησης: 801 – 700 -7177, 210 300 30 90 (αστική χρέωση)
email: info@usdl.gr