Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως στην
«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»
από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και  το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση έως 250 θέσεων φοιτητών, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το εξ αποστάσεως κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Χορηγούμενος Τίτλος

Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους θα αποκτούν επίσημο μεταπτυχιακό τίτλο από τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι στην ελληνική γλώσσα και θα αναφέρεται ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν και να πιστοποιηθούν ή εργάζονται ήδη ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων ή/και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε μια σειρά φορείς όπως ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι:

 • Φορείς αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Τμήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης επιχειρήσεων, Σχολές Μαθητείας Παραγωγικών Υπουργείων, κ.λπ.).
 • Φορείς που παρέχουν προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης σε ενήλικες ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΚΔΒΜ- Κέντρα δια βίου Μάθησης στους δήμους ή ιδιωτικά, ΚΕΕ-Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΜΚΟ-Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, κ.λπ.).
 • Φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης που συνδυάζουν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό (Μουσεία, Πινακοθήκες, Πολιτιστικά Ιδρύματα, Βιβλιοθήκες, κλπ).

Επίσης το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δομές αρχικής τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως είναι τα ΕΠΑΛ και οι ΕΠΑΣ, ή σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων διευρύνοντας το πεδίο των γνώσεών τους αλλά και των πιθανών επαγγελματικών τους ενασχολήσεων (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Δημόσια ΙΕΚ, Πρόγραμμα 18ΑΝΩ, κ.λπ.).

Ο στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων στον τομέα της εξειδίκευσης του ΠΜΣ μέσω της: (α) παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων και (β) μελέτης σχετικής βιβλιογραφίας και (γ) της δυνατότητας σχεδιασμού εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων μέσα από (α) την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, και (β) την ανάληψη ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων ή/και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και, κατά συνέπεια, στην παροχή των κατάλληλων εκείνων εφοδίων που θα δώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα αφενός μεν να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (αρχικής και συνεχιζόμενης) συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές, αφετέρου δε να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χώρο αυτό ανταποκρινόμενοι στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες παροχής εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των αντίστοιχων εκπαιδευτικών δομών και προγραμμάτων.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα αλλά μπορεί να παραταθεί με σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής συμπλήρωση 90 ECTS, η παρακολούθηση δηλαδή 9 εξαμηνιαίων μαθημάτων ή 7 εξαμηνιαίων μαθημάτων και Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών αναφέρεται στο ΦΕΚ ίδρυσής του μπορεί δε να μεταβάλλεται με απόφαση των οικείων ακαδημαϊκών οργάνων των δυο συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.

Το πρόγραμμα παρέχεται πλήρως με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία επιτρέπει τόσο τη σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη επαφή διδασκόντων φοιτητών. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μέρος της αξιολόγησης των μαθημάτων είναι οι τελικές εξετάσεις οι οποίες διεκπεραιώνονται στο τέλος κάθε εξαμήνου και προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία των φοιτητών στα εξεταστικά κέντρα. Τα εξεταστικά κέντρα στα οποία μπορείτε να παρευρεθείτε για τις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων βρίσκονται στη Λευκωσία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.

Ο αριθμός των θέσεων είναι έως 250. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος θα εκτιμήσει τη συγκρότηση του κάθε υποψηφίου με βάση τα κάτωθι:

 • Βαθμός πτυχίου
 • Επαρκής γνώση επιπέδου Αγγλικής
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών (π.χ. Γλωσσομάθειας, Μεταπτυχιακό)

Συγκεκριμένα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εισδοχή είναι:

 • Αίτηση Εισδοχής
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού
 • Επικυρωμένο πιστοποιητικό σπουδών (αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας) με αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
 • Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων (περίπου 2 σελίδες)
 • Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο (2) ακαδημαϊκών καθηγητών για συστάσεις του/της υποψηφίου (δεν απαιτούνται συστατικές επιστολές, μόνο τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας συμπληρωμένα στην αίτηση εισδοχής)
  Σε περιπτώσεις υποψηφίων που εργάζονται ή έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν, μπορεί η μία συστατική επιστολή να προέρχεται από ακαδημαϊκό καθηγητή και η δεύτερη από τον εργοδότη του υποψηφίου.

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ως επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@usdl.gr

 

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@usdl.gr 

Η αίτηση εξετάζεται και αξιολογείται από την Επιτροπή του Πανεπιστημίου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση της αίτησης είναι:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας του πτυχίου
 5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου
 6. Προηγούμενη διδακτική πείρα αποτελεί πλεονέκτημα

Συμπληρώστε την αίτηση και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αποστείλετε τα σε μορφή pdf

στο e-mail: info@usdl.gr 

Κατεβάστε την αίτηση εισδοχής:

 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Για τυχόν ερωτήσεις,  σχετικά με την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το:

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Γραφείο Ελλάδος):

Τηλ.: 801-700-7177,  (Αστική Χρέωση) e-mail: info@usdl.gr

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

 

ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
EDEE-100DL Εκπαίδευση Ενηλίκων 10
EDEE-101DL Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 10
EDEE-102DL Εκπαιδευτική Έρευνα 10
ECTS Εξαμήνου 30

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

 

ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
EDEE-103DL Σχεδιασμός Διαδικτυακής Μάθησης 10
EDEE-104DL Εκπαίδευση και Κοινωνία: Βασικές προσεγγίσεις και σύγχρονα θέματα 10
Επιλέγεται μία κατεύθυνση και από την αντίστοιχη κατεύθυνση ένα μάθημα
Κατεύθυνση Α
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Αρχική και Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
EDEE-105L Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 10
EDEE-106DL Αρχές και Μοντέλα Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού 10
EDEE-107DL Ευρωπαϊκές πολιτικές για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 10
EDEE-108DL Συμβουλευτική Ομάδας 10
EDEE-109DL Βασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων 10
EDEE-110DL Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
Κατεύθυνση Β
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Μη τυπική και Άτυπη εκπαίδευση
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
EDEE-111DL Εκπαίδευση και Μετανάστες 10
EDEE-112DL Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 10
EDEE-113DL Σχεδιασμός Προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας 10
EDEE-108DL Συμβουλευτική Ομάδας 10
EDEE-109DL Βασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων 10
EDEE-110DL Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
ECTS Εξαμήνου 30
ΕΞΑΜΗΝΟ 3
Επιλέγονται τρία μαθήματα από την ίδια κατεύθυνση που επιλέχθηκε στο προηγούμενο εξάμηνο ή ένα μάθημα από την ίδια κατεύθυνση που επιλέχθηκε στο προηγούμενο εξάμηνο και είτε Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είτε Πρακτική Άσκηση. Δεν μπορεί να επιλεγεί ξανά ίδιο μάθημα με προηγούμενο εξάμηνο.
Κατεύθυνση Α
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Αρχική και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
ΕDΕΕ-105L Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 10
ΕDΕΕ-106DL Αρχές και Μοντέλα Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού 10
ΕDΕΕ-107DL Ευρωπαικές πολιτικές για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 10
EDEE-108DL Συμβουλευτική Ομάδας 10
EDEE-109DL Βασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων 10
EDEE-110DL Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
Κατεύθυνση Β
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Μη τυπική και Άτυπη εκπαίδευση
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
EDEE-111DL Εκπαίδευση και Μετανάστες 10
ΕΟΕΕ-112DL Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 10
EDEE-113DL Σχεδιασμός Προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας 10
EDEE-108DL Συμβουλευτική Ομάδας 10
EDEE-109DL Βασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων 10
EDEE-110DL Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
Διπλωματική Εργασία
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
ΕDEE-114DL Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 20
ECTS Εξαμήνου 30
Συνολικά ECTS Προγράμματος 90

 

Για περισσότερες πληροφορίες μεταπτυχιακών προγραμμάτων μη διστάσετε να επικοινωνήσετε το ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Γραφείο Ελλάδος)
Γραμμή Εξυπηρέτησης: 801 – 700 -7177, 210 300 30 90 (αστική χρέωση)
email: info@usdl.gr